jueves, 23 de julio de 2009

PARA QUE NON NOS ABANDONE A HISTORIA

jueves, 23 de julio de 2009
Foto: www.kaosenlared.net

MOHAMED SAFA: Oftalmólogo, conferenciante y activista palestino, reside en Galicia hace años, donde continúa manteniendo el apoyo a la lucha de su pueblo frente a la ocupación israelí.

El texto está escrito originalmente en Gallego he decidido dejarlo tal cual ya que se entinte perfectamente, si prefiere leerlo en castellano, búsquelo al final de esta entrada.


A nai dun soldado israelí prepara a comida e dille ao seu fillo: “Mira, fillo, vas, matas un inimigo e comes esta comida que che prepaei; unha vez que a acabes, volves e matas outro inimigo. Entón descansas e volves comer un pouco e así sucesivamente, pero tes que descansar entre un e outro”. A isto, o fillo contéstalle: “Pero mamá, ¿e se o inimigo aproveita e me mata mentres estou descansando?”. A nai israelí, incrédula, contéstalle: “Fillo, que podería ter contra ti para matarte?”.

Este relato que circula na sociedade israelí reflicte ata que punto se deshumaniza o inimigo.

O inimigo (o palestino, neste caso) carece de motivos e causas para a resistencia. A súa historia está amputada e empeza sempre co último acontecemento, así xustificaron as súas agresións, e tamén a máis recente, á Faixa de Gaza. Disto tradúcese que os palestinos practican a violencia por pracer, coma se a violencia tivese un compoñente xenético árabe exclusivo.

A dramática situación dos palestinos consiste en que a metade da poboación vive en campos de refuxiados e a outra metade está baixo a ocupación; de tal forma que, se o pobo palestino asume ser ocupado, Israel non ha intentar eliminalo. Agora ben, ó rexeitar esta situación convértense en terroristas a bater. Non hai moito Israel dicía que o problema era a OLP, máis tarde era a 1º Intifada, despois Arafat converteuse na súa besta negra -asediado ata a súa morte- e agora tócalle a Hamás… Independentemente de quen conduza o liderado palestino, o que non acaba de entender Israel é que a resistencia non é ideolóxica; un non loita porque sexa comunista, musulmán ou laico, senón que resiste como condición de cidadán ocupado que pretende conseguir a súa liberdade canalizando ese sentimento a través da ideoloxía que cre adecuada para alcanzar o seu obxectivo.

A relación de Israel cos palestinos é unha relación violenta. Desde a súa creación, o seu obxectivo é conseguir máis territorios e expulsar o maior número posible de palestinos. É un estado que viviu e vive pola colonización e a forza.

No mal chamado “Proceso de Paz”, os palestinos vían que a súa situación estaba cada vez peor, son moito menos libres ca antes, son moito máis pobres ca antes... porque Israel en lugar de desmantelar os piares da ocupación (o que axudaría á paz), aproveitou a oportunidade para afianzalos. A saber: o aumento dos colonos, a confiscación de territorios, a construción do muro, que supoñía xunto cos controis militares a fragmentación xeográfica e o roubo dos recursos naturais. O sentimento crecente da poboación é que este proceso non soamente é inútil senón que foi daniño para as aspiracións nacionais. A Faixa de Gaza, que foi sometida á última agresión o 27 de Setembro de 2008, non é nin un imperio nin un estado, é o campo de concentración máis grande do mundo onde habitan un millón e medio de palestinos asediados nunha zona xeográfica que non supera os 360 km2. Nesta agresión, Israel non perseguiu o palestino de Hamás, nin o cristián, nin o comunista… simplemente buscaba asasinar o palestino por ser palestino. Introducir o medo, o terror e a destrución como política de disuasión da poboación civil.

Calou na opinión pública a argumentación de que careciamos dun interlocutor válido resultado dun proceso democrático; feito realizado en xaneiro de 2006 cuxos resultados lle outorgaron á organización de Hamás a maioría do Consello-Parlamento Palestino. Isto supuxo o inicio dunha travesía dura e inhumana para os palestinos porque descubrimos que o que se esixía non eran eleccións senón resultados dunhas eleccións, cousa que non foi acorde co que eles esperaban. Se antes das eleccións tiñamos ocupación militar, a partir delas o embargo é o castigo. É a primeira vez na Historia que se castiga unha poboación civil ocupada e quizais tamén sexa a primeira vez que isto ocorre despois dunhas eleccións democráticas.

Na última guerra vimos unha exhibición do poder militar absoluto, evidenciando o ilimitado da súa crueldade, que minguou a pouca moralidade que lles quedaba; a forza dá un pracer sádico, insaciable e rápido.

Israel teno todo: poder, desenvolvemento, forza... todo, menos o sentimento de estabilidade e seguridade.

Unha reflexión: unha sociedade con 200 cabezas nucleares, cun dos exércitos máis poderosos do planeta, con case todas as guerras gañadas militarmente, aínda así é o estado con menor sentimento de seguridade. Sería aclaratorio dicir que é un estado que nace da violencia e a súa existencia é pola forza.

O fracaso foi por agora o único resultado de todas as iniciativas de amaño do conflito.

Isto ábrenos unha reflexión: pártese dun diagnóstico erróneo que imposibilita un tratamento eficaz. En ocasións trátase coma se fose unha cuestión humanitaria e involúcranse en axudas económicas; noutro apartado, algunhas organizacións intentan organizar encontros entre as dúas partes, o conflito trátase como un problema psicolóxico aplicando terapia de grupo.

Un exemplo diso é a última agresión na Faixa de Gaza. Os enviados da comunidade internacional que foron para ser testemuños do masacre apuntaban todos dúas cuestións: 1º destacar que foi unha catástrofe e 2º a necesidade dunha reconstrución.

Ben, o que pasou non foi unha catástrofe natural como un terremoto, senón un crime contra a poboación civil e polo tanto o tratamento non pode consistir en coidados paliativos, senón en esixir responsabilidades ó estado de Israel polo masacre cometido.

O conflito, para os que non o saben, non é económico, psicolóxico nin humanitario. Os palestinos padecen unha enfermidade: a ocupación militar. Poñer fin a esta situación ilegal e anómala implica que o pobo palestino recupere a súa liberdade. Os palestinos non pretenden ser un grande imperio senón unha nación libre.

Este texto forma parte del libro catálogo de la muestra “Arte y Palabra por la Paz”, que permanecerá expuesta hasta el próximo 4 de Setiembre en la galería del Hotel Meliá Araguaney de lunes a viernes de 6:30 a 9:30 de la tarde (cerrada sábados y domingos), y que está organizada por la Fundación Aragüaney de Santiago de Compostela.
Los fondos recaudados con la venta de las obras y del libro-catálogo se destinarán a los proyectos “Vacaciones por la Paz”, programa por el que un grupo de niños palestinos procedentes de campos de refugiados de Cisjordania pasan sus vacaciones en Santiago invitados por la Fundación, y a la construcción de un centro infantil en el campo de refugiados de Askar en Nablus, Cisjordania.
PARA QUE NO NOS ABANDONE LA HISTORIA

http://arteypalabraporlapaz.jimdo.com
www.fundacionaraguaney.com

El texto en Castellano

La madre de un soldado israelí prepara la comida y le dice a su hijo: “Mira, hijo, tú vas y matas a un enemigo y te comes esta comida que yo te preparé; una vez que la termines, vuelves y matas a otro enemigo. Entonces descansas y vuelves a comer un poquito y así sucesivamente, pero tienes que descansar entre uno y otro”. A esto, el hijo le contesta: “Pero mamá, ¿y si el enemigo aprovecha y me mata mientras estoy descansando?”. La madre israelí, incrédula, le contesta: “Hijo, ¿qué podría tener contra ti para matarte?”.

Este relato que circula en la sociedad israelí refleja hasta qué punto se deshumaniza al enemigo.

El enemigo (el palestino, en este caso) carece de motivos y causas para la resistencia. Su historia está amputada y empieza siempre con el último acontecimiento, así justificaron sus agresiones, y también la más reciente, a la Franja de Gaza. De esto se traduce que los palestinos practican la violencia por placer, como si la violencia tuviera un componente genético árabe exclusivo.

La dramática situación de los palestinos consiste en que la mitad de la población vive en campos de refugiados y la otra mitad está bajo la ocupación; de tal forma que, si el pueblo palestino asume ser ocupado, Israel no intentará eliminarlo. Ahora bien, al rechazar esta situación se convierten en terroristas a batir. No hace mucho Israel decía que el problema era la OLP, más tarde era la 1º Intifada, después Arafat se convirtió en su bestia negra -sitiado hasta su muerte- y ahora le toca a Hamás… Independientemente de quién conduzca el liderazgo palestino, lo que no acaba de entender Israel es que la resistencia no es ideológica; uno no lucha porque sea comunista, musulmán o laico, sino que resiste como condición de ciudadano ocupado que pretende conseguir su libertad canalizando ese sentimiento a través de la ideología que cree adecuada para alcanzar su objetivo.

La relación de Israel con los palestinos es una relación violenta. Desde su creación, su objetivo es conseguir más territorios y expulsar al mayor número posible de palestinos. Es un estado que vivió y vive por la colonización y la fuerza.

En el mal llamado “Proceso de Paz”, los palestinos veían que su situación estaba cada vez peor, son mucho menos libres que antes, son mucho más pobres que antes... porque Israel en lugar de desmantelar los pilares de la ocupación (lo que ayudaría a la paz), aprovechó la oportunidad para afianzarlos. A saber: el aumento de los colonos, la confiscación de territorios, la construcción del muro, que suponía junto con los controles militares la fragmentación geográfica, y el robo de los recursos naturales. El sentimiento creciente de la población es que este proceso no solamente es inútil sino que ha sido dañino para las aspiraciones nacionales. La Franja de Gaza, que fue sometida a la última agresión el 27 de Septiembre de 2008, no es ni un imperio ni un estado, es el campo de concentración más grande del mundo donde habitan un millón y medio de palestinos sitiados en una zona geográfica que no supera los 360 Km2. En esta agresión, Israel no persiguió al palestino de Hamás, ni al cristiano, ni al comunista… simplemente buscaba asesinar al palestino por ser palestino. Introducir el miedo, el terror y la destrucción como política de disuasión de la población civil.

Caló en la opinión pública la argumentación de que carecíamos de un interlocutor válido resultado de un proceso democrático; hecho realizado en enero de 2006 cuyos resultados otorgaron a la organización de Hamás la mayoría del Consejo-Parlamento Palestino. Esto supuso el inicio de una travesía dura e inhumana para los palestinos porque descubrimos que lo que se exigía no eran elecciones sino resultados de unas elecciones, cosa que no ha sido acorde con lo que ellos esperaban. Si antes de las elecciones teníamos ocupación militar, a partir de ellas el embargo es el castigo. Es la primera vez en la Historia que se castiga a una población civil ocupada y quizás también sea la primera vez que esto ocurre después de unas elecciones democráticas.

En la última guerra hemos visto una exhibición del poder militar absoluto, evidenciando lo ilimitado de su crueldad, que mermó la poca moralidad que les quedaba; la fuerza da un placer sádico, insaciable y rápido.

Israel lo tiene todo: poder, desarrollo, fuerza... todo, menos el sentimiento de estabilidad y seguridad.

Una reflexión: una sociedad con 200 cabezas nucleares, con uno de los ejércitos más poderosos del planeta, con casi todas las guerras ganadas militarmente, aún así es el estado con menor sentimiento de seguridad. Sería aclaratorio decir que es un estado que nace de la violencia y su existencia es por la fuerza.

El fracaso ha sido por ahora el único resultado de todas las iniciativas de arreglo al conflicto.

Esto nos abre una reflexión: se parte de un diagnóstico erróneo que imposibilita un tratamiento eficaz. En ocasiones se trata como si fuera una cuestión humanitaria y se involucran en ayudas económicas; en otro apartado, algunas organizaciones intentan organizar encuentros entre ambas partes, el conflicto se trata como un problema psicológico aplicando terapia de grupo.

Un ejemplo de ello es la última agresión en la Franja de Gaza. Los enviados de la comunidad internacional que fueron a ser testigos de la masacre apuntaban todos dos cuestiones: 1º destacar que ha sido una catástrofe y 2º la necesidad de una reconstrucción.

Bien, lo que ha pasado no ha sido una catástrofe natural como un terremoto, sino un crimen contra la población civil y por tanto el tratamiento no puede consistir en cuidados paliativos, sino en exigir responsabilidades al estado de Israel por la masacre cometida.

El conflicto, para los que no lo saben, no es económico, psicológico ni humanitario. Los palestinos padecen una enfermedad: la ocupación militar. Poner fin a esta situación ilegal y anómala implica que el pueblo palestino recupere su libertad. Los palestinos no pretenden ser un gran imperio sino una nación libre.

http://arteypalabraporlapaz.jimdo.com
www.fundacionaraguaney.com
Comentarios

0 comentarios:

 
Judíos Anti Sionistas en España. Design by Pocket